Sự cầu nguyện khiến tinh thần tốt hơn


Đạo Thiên Chúa nhắc nhiều đến việc cầu nguyện:

"God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, Courage to change the things I can, And wisdom to know the difference."


Dịch ra là: "Lạy Chúa, xin cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, nghị lực để thay đổi những thứ con có thể. Và sự thông thái để phân biệt được hai thứ đó."